LINIJE d.o.o.
Glavni trg 14, 9240 Ljutomer,
tel.: 02/581 10 85, 584 99 89
e-mail: info@linije.si

Gradbeno dovoljenje

Pridobitev gradbenega dovoljenja je upravni postopek pridobitve dovoljena za gradnjo posameznega objekta. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za objekt, pridobiti vsa soglasja pristojnih soglasodajalcev in morebitne služnostne pogodbe stranskih udeležencev (sosedov), ter vložiti vlogo na pristojno upravno enoto, ki izda gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega investitor lahko začne z gradnjo objekta.

Pridobitev GRADBENEGA DOVOLJENJA

Pridobitev gradbenega dovoljenja

Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja podamo z izpolnitvijo obrazca za izdajo GD, na katerem navedemo:
  • podatke o investitorju in morebitnem pooblaščencu,
  • vrsto gradnje in vrsto objekta,
  • parcelo, na kateri se bo gradilo,
  • zemljišča po katerih bodo potekali priključki na javno gospodarsko infrastrukturo,
  • zemljišča po katerih bo potekal dovoz,
  • če se nameravana gradnja priključuje na objekte gospodarske javne infrastrukture, je potrebno vložiti zahtevek za odmero komunalnega prispevka.
Ob vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno priložiti dva izvoda PGD (en izvod upravna enota zadrži (arhivira), drugi izvod pa skupaj z gradbenim dovoljenjem vrne investitorju), en izvod vodilne mape in digitalni del PGD. V kolikor pravica gradnje ni vpisana v zemljiško knjigo (urejeno lastništvo) je potrebno ob vlogi za izdajo GD, priložiti tudi dokazilo o pravici gradnje.

Če je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja nepopolna ali nerazumljiva, mora upravni organ v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 24/2006) v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo. Po vložitvi popolne vloge je rok za izdajo odločbe - gradbenega dovoljenja 30 dni (t. i. skrajšani ugotovitveni postopek) oz. 60 dni (t. i. posebni ugotovitveni postopek).

V primeru manj zahtevnega objekta, kakršen je praviloma stanovanjski objekt, je veljavnost gradbenega dovoljenja dve leti. To pomeni, da mora investitor pričeti z gradnjo v roku dveh let od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, sicer preneha veljati. Njegovo veljavnost je možno tudi podaljšati, vendar največ dvakrat in to skupaj največ za dve leti.